Postal policies

We ship within the EU and also to United Kingdom, Taiwan , Macau, Japan, Republic of South Korea and Singapore with DHL ExpressLEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN


Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, dan wel op de maatschappelijke zetel van Oldies & Goldies Trading BV, naar keuze van de Koper.  De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering.  Op dit moment is Oldies & Goldies Trading BV eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege Oldies & Goldies Trading BV wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Oldies & Goldies Trading BV zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Behalve ingeval van betaling onder rembours en betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur, of betaling bij levering/ophaling zal een bestelling pas verzonden worden nadat Oldies & Goldies Trading BV de betaling ontvangen heeft. Oldies & Goldies Trading BV streeft ernaar om bestellingen steeds te leveren de 3 kalenderdagen. Indien geen vaste leveringsdag werd bepaald voor de regio waarin het door de Koper opgegeven leveringsadres zich bevindt, dan streeft Oldies & Goldies Trading BV ernaar om bestellingen vóór 15 uur geplaatst, de volgende werkdag te leveren (Benelux) of de werkdag daarna (Frankrijk), op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn. Bestellingen vóór 15 uur geplaatst, kunnen nog dezelfde dag worden afgehaald door de Koper, op voorwaarde dat het een openingsdag van Oldies & Goldies Trading BV betreft; bestellingen na 15 uur geplaatst, kunnen vanaf de volgende dag worden afgehaald, op voorwaarde dat deze dag een openingsdag van Oldies & Goldies Trading BV is.  Afhaling binnen voormelde tijdspanne geldt eveneens op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn.  De Koper dient tijdens het online bestelproces aan te geven voor welke wijze van levering hij opteert.

De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Oldies & Goldies Trading BV t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Oldies & Goldies Trading BV en de Koper, met dien verstande dat Oldies & Goldies Trading BV zich er toe verbindt om – uitgezonderd voor voorverkopen - in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. Oldies & Goldies Trading BV kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Oldies & Goldies Trading BV en de Koper. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren.  Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Oldies & Goldies Trading BV.  De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper.  In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Oldies & Goldies Trading BV en de Koper worden geacht ontbonden te zijn.  De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Oldies & Goldies Trading BV worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

DELIVERY OF THE PURCHASED PRODUCTS


Unless otherwise agreed, deliveries are made in accordance with the Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) as standard at the delivery address specified by the Buyer, or at the registered office of Oldies & Goldies Trading BV, at the option of the Buyer. The transfer of risk for damage, destruction and disappearance with regard to the products therefore passes at the moment of effective delivery. At that moment, Oldies & Goldies Trading BV is also released from its delivery obligation.


Any delivery that is not explicitly provided for in the Buyer's order and / or the Order Confirmation by Oldies & Goldies Trading BV is deemed to be an additional delivery at the Buyer's request and will be charged as such.


With the exception of agreements with a Consumer, Oldies & Goldies Trading BV always reserves the right to split deliveries or to attach other conditions to the delivery.


Except in the case of payment by cash on delivery at the office of Oldies & Goldies Trading BV  and payment by bank transfer after receipt of the invoice, or payment upon delivery / collection, an order will only be sent after Oldies & Goldies Trading BV has received the payment. Oldies & Goldies Trading BV strives to deliver orders every 3 calendar days. If a fixed delivery day has not been determined for the region in which the delivery address specified by the Buyer is located, Oldies & Goldies Trading BV strives to deliver orders placed before 3 pm, the next working day (Benelux) or the next working day (France), provided that the ordered products are in stock. Orders placed before 3 pm can be picked up the same day by the Buyer, provided that it concerns an opening day of Oldies & Goldies Trading BV; orders placed after 3 pm can be picked up the next day, provided that this day is an opening day of Oldies & Goldies Trading BV. Collection within the aforementioned time period also applies on condition that the ordered products are in stock. During the online ordering process, the Buyer must indicate which delivery method he chooses.


However, the delivery time, including those on offers, orders and order confirmations, is always indicative and is not an essential part of Oldies & Goldies Trading BV's obligations to the Buyer. Exceeding the communicated delivery period can never give rise to payment of any compensation or to the dissolution of the sale between Oldies & Goldies Trading BV and the Buyer, with the understanding that Oldies & Goldies Trading BV will always deliver within 30 days after payment. In any case, Oldies & Goldies Trading BV can never be held liable for delays caused by the Buyer or third parties.

Changes in the order automatically result in the expiring of the anticipated and expected delivery time.


In the absence of the Buyer upon delivery to the delivery address indicated by him, the transport service will leave a message with a view to contacting Oldies & Goldies Trading BV and the Buyer. After contacting the Buyer, a second attempt will be made to deliver the products. In the absence of any response from the Buyer within a period of five (5) working days after the first attempted delivery or in the absence of the Buyer on the second attempted delivery, the products will be returned to the registered office of Oldies & Goldies Trading BV. The costs of the return, as well as the associated costs (such as, but not limited to taxes, VAT, storage costs, etc.) are for the account of the Buyer. In such case, the agreement between Oldies & Goldies Trading BV and the Buyer will be deemed to have been dissolved. Any price already paid by the Buyer will be refunded by Oldies & Goldies Trading BV, after deduction of the aforementioned return costs and any associated costs.